Značaj mikroskopske analize organskog mokraćnog sedimenta u veterinarskoj praksi

Muhamed Katica

Abstract


SAŽETAK Mokraća je tjelesni ekskret koji nam pruža dragocjene informacije o mnogim poremećajima u mokraćnom sistemu. Mikroskopska analiza sedimenta mokraće, pored fizikalnih i hemijskih pretraga je najznačajniji dio analize mokraće. Ekonomičan je dijagnostički alat, a koji se nerijetko izostavlja u veterinarskoj praksi. Zlatni standard za proučavanje elemenata mokraćnog sedimenta je upotreba tradicionalne, fazno-kontrastne mikroskopske manuelne analize. Mokraća zdrave životinje može sadržavati mali broj eritrocita i/ili leukocita, malo epitelnih skvamoznih ćelija, jedan hijalini ili granulirani cilindar i eventualno nekoliko kristala. Prisustvo velikog broja krvnih korpuskula, cilindara, kao i neobičnih vrsta kristala, neoplastičnih ćelija, parazita i mikroorganizama podrazumijeva abnormalni nalaz, što zahtijeva specijalizirani dijagnostički pristup. Ovaj članak pruža informacije o normalno očekivanim organskim elementima sedimenta mokraće, a daje i klinički relevantno tumačenje abnormalnih nalaza organskog mokraćnog sedimenta kod pojedinih bolesti mokraćnog sistema. Ispravna identifikacija organskih komponenti mokraćnog sedimenta ključna je za tačnu i pravovremenu dijagnozu poremećaja bubrega i ostalih segmenata mokraćnog sistema. Ključne riječi: sediment mokraće, dismorfni eritrociti, cilindri, epitelne ćelije, degenerirani leukociti.

Full Text: PDF

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.